ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ, അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കൽ എന്നീ ചികിത്സകൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ഥിര ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ്

ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ, അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കൽ എന്നീ ചികിത്സകൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ഥിര ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ് – G.O(P)No.181/2018/Fin Dated 28/11/2018

Related Post