വിമുക്ത ഭടൻ / വിമുക്ത ഭചന്റെ ഭാര്യ / വിധവ എന്നിവരുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭവനങ്ഹളെ വീട്ടുകരം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവ്

വിമുക്ത ഭടൻ / വിമുക്ത ഭചന്റെ ഭാര്യ / വിധവ എന്നിവരുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭവനങ്ഹളെ വീട്ടുകരം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവ് – G.O(Ms)No.106/17/LSGD Dated 26/05/2017

Related Post