വാതിൽപ്പടി സേവനം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിന്മേലുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ