പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകളുടെ പരിധി 15000 രൂപയാക്കി

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകളുടെ പരിധി 15000 രൂപയാക്കി – G.O(Ms)No.171/2017/LSGD Dated 26/08/2017

Related Post