ഡെവലപ്മെന്‍റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ 2019 ലെ കെട്ടിഡ നിർമ്മാണ ചട്ടം 109 പ്രകാരം സ്പഷ്ടീകരണം നൽകി ഉത്തരവ്

[ G.O(P)N0.1795/2021/LSGD Dated 18/09/2021 ]

File Type: php
Categories: KPBR

Related Post