Auditing

Budget Manual | Budget Preparation | Various Software | GOs, Circulars & Related References

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ബജറ്റ് മാന്വൽ, ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, ഉത്തരവുകൾ, സർക്കുലർകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More

Funds | Financial Accounting | Audit of Local Body | Various Transaction in Grama Panchayats & Related References

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ തര ഓഡിറ്റുകൾ, ദൈനന്ദിന പണമിടമപാടുകൾ, കണകുകൾ സൂക്ഷക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More